In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

نَـیامَـدَنَت را مَـلالی نیست،

وَلی

اگَر بَنـا بَر نَیـامَدن بود

پَس چِـرا بَر سَـر زَبـان هـا اُفتـادی

أَصـلا اِی کـاش آن طَـرف هـا هَم مَسـیرت نِـمی خُـورد . . . !

. . .

شِـکَر خُـوردَمآ *


حِیــف 

    تُـو را دارمُ ،

     غِیـر تـو را گـِدایــَـم . . . !         

* ما را به همجواری ات رَحمی کن . . .!

یا فاطِــمَةُ المــَعصُومِةِ إِشــفَعی لَنـا فِی الجَنّــَة

لـَبـریـزَم از تُو ،

       زَمـان طُـغـیـان ـَم ؛

            لـَحـظِـه یِ آمَـدن تُوسـت . . . ! 

 

پَ نَ : ما فرشته ایم و دلی نداریم که گیرتنگ شود !

*   شاید حیا آن چیزی است که دست تینار را بسته است از نوشتن بعضی چیز ها . . . !

آخرین بودی
راه عـابـران کـوچـه هـای عـرض تسـلیت بـه خـانه تـو خـتم میـشد . . .
آخـَر
آخریـن بازمـانـده بـودی
دو سـال بیـشتر نـداشتـی،
کـه هـر آنـچه را کـه عمـه سـادات دیـد را از دیـده گـذرانـدی،
مثـلا ایـنکه : سـری بـه نیـزه بلـند اسـت در بـرابـر زینـب . . . خـدا کنـد . . .
چـه کشیـدی . . . !؟
حتمـا ایـن نالـه را هـم شنیـدی
مادری

کـنار قـتله گـه زمـزمه مـی کـرد
غریـب مـادر حـُسـیـن . . .
خدا می داند ،
چـه کشیـدی . . . !؟

گذشـت و گذشـت و گذشـت . . .
آنـگاه کـه غـم هـا در دل داشـتی؛بـاب علـوم را شکـافـتی! . . .

 


. . . . . . . . . . . . . .

پ ن پ : یه آرزو مونده تو سینـــه ، اللّهمَّ اُرزُقنا مَدیـــنه


بایَد تُو را  به جـان جَوادَتعلیه السلام  قَـسم  دَهـم

یَعنـی که  هَشـت زائِرتان پــیش نُـه گـروست

 

سید ایمان زعفرانچی
مُـدّت هـا بـود کـه ،

دَسـت و بـازی نَـکرده بـودم ؛

بـه کُـمـک ایـن دَسـت ،

حـالا کَـمی ایـن آرام گــرفت . . . !

شـــ(:ـــکــر
سینه زدن


پ ن : من جز نوکری تو درسی نخواندم . . . !

* اصلا هر چند وقت یکبار باید این ضرب بیند ، تکانده شود . . . !
* هیئت حزب الله قم پاتوق این نوکر العبد تینار .
* شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو هم تسلیت عرض می کنیم .
(:

اینـجا صَحنِ آزادی ـست

آزادی نـه ، آزادی

صَحـن پـَرواز ، صـَحن رَهـایی

اینجـا پاتُـوق پَرَندِگـان دَر قَفَـس اسـت

هَمـه دَر قَفَـس مـی آینـد

 وَ اَغـلَب غُراب و البـتَّه سیاه

بیـرون قَفـَس ، آبُ و دانه و گَندُم فَراهـَم است

وَ کبوتران خِیـر مَقـدَم گـویان ، فَرشِ قِرمِز پَهن می کُنَند

اَسبـابِ جُملِـگی فَراهَـم اند ، تا  زندانیان آزادی را ببینَنـد

هَمـه چیز . . .

حَتـی کَبـوتران هـَم بَـرای رَهـایی بـال بـه دعـا زِمـزِمه می کُنـند

زَمینـه رَهـایـی کِـه ایـن گونـه فَراهَـم بـاشـد

چـِرا پَـرنده هـا خـُود را فَـراری نـَدهند

قَریـب بـه اتِّـفاق از زَمـین کَنـده و در شـُـوق پَروازی دُوباره

آری . . . ، آنان که

کـَلاغ آمَـدند ، کَـبوتر رفتـند

سیـاه آمـَدند ، سِفـید رفتـند

): آمَـدند ، (: رفـَتند

امـا همـه شـان قَفَـس را رَهـا نـمی کـُنند

از صـَحن کـه خـارج شـُدند ، بـاز بـه خـانه بـر مـی گـَردند

بـاز روزشان نُو و روزیِشـان هـَم . . .

تـا کـِی بـاز گـُذرها اُفـتَد بـه صَحـنِ آزادی . . . !


صحن آزادی

___________

پَ نَ : هـَر جـایِ حـرَمَت کـه فـُرود آیـَم ، بـرایـَم راهِ ضَـریحـَت از صَحـنِ آزادی مـی گـذرد .(:

* امروز فهمید : شاید سر این که صحن آزادیت در گلویم گیر کرده است این باشد که از پایین پا وارد بهشت می شوم.

*  لیست سایر بزرگانی که صحن آزادی گلوگیر شان شده (:

* سحـر گـاه چـهارشنبه ، 12/06/1392

* صحن آزادی ، حَرم حَضرت علیِّ بنَ موسَی الرِّضا علیه الَّسَلام