In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

چــ ـترتـــ را بـ ـردار؛
فـــ ـردا بـ ـھ دیـ ـدن بـــ ـاران مــ ـے روے!
شعاع مهربانیتـــــ را روز بـــه روز زیــــادتـر کن

آنقـــــدر کـــــه روزی بتــــــوانی

همـــــه را در آن جـــــای دَهی

آن وقتـــــ تا خُــــــــــــدا فاصلـــــه ای

نیستــــــ ... .
عاشـــق مے داند که سوختـــن ، مقدمه ے وصـــل استـــ که ایــن چنین بے پروا استـــ ..
اگر نه .. سوختن و الله که درد دارد و سوز ... .

شهید سید مرتضے آوینے


قل هو الله احد
برای دیدن اندازه واقعی تصاویر روی آن کلیک کنید.